Als teamleider ben je een belangrijke verbinder tussen strategisch en operationeel management. In organisaties waar er weinig aandacht is voor het vertalen van abstracte doelen naar concrete acties is dat een worsteling. Want waar je op strategisch niveau nog vanuit idealen kan praten moeten de mensen op werkvloer dat waarmaken en de nodige besluiten nemen. Als een organisatie, bijvoorbeeld, als strategisch doel heeft gesteld om flexibeler te willen zijn, dan wordt de uitvoering geconfronteerd met doelen die minstens zo belangrijk zijn, maar die in de afweging van de keuze voor flexibiliteit niet zijn meegenomen. Denk maar eens aan het efficiënt omgaan met de inzet van mensen en middelen of klanttevredenheid. Flexibeler moeten zijn lijkt altijd ten koste van andere doelen te gaan. Strategische doelen en operationele doelen zijn meer dan eens met elkaar in strijd. Kiezen voor het één of het ander is niet realistisch. De tegenstellingen benaderen als polariteiten wel.
 
Polariteiten zijn tegenstellingen die elkaar en een hoger doel ondersteunen. Bij dingen waar we steeds tegen hetzelfde dilemma aanlopen en waar geen kant en klare oplossing voor voorhanden is, is het de moeite waard om dit als polariteiten te benaderen. Daarmee krijg je inzicht in hoe je tegenstellingen het beste kunnen inzetten. En daar ligt nou juist de oplossing.
 
Als teamleider wil je dat jouw organisatie op de lange termijn succesvol is. De afweging van strategische en operationele doelen is als volgt:
 
+🎯+  Het afstemmen van het werk op de strategische doelen doe je voor maximale ondersteuning vanuit strategisch management en met het behalen van de strategische doelen is de organisatie succesvol. 
– 🎯- Als je je enkel focust op de strategische doelen en de operationele doelen negeert, dan is een organisatie alleen op de korte termijn succesvol en vindt er roofbouw plaats op eerder behaalde resultaten.
+ ⛏ + Want met een goede afstemming op operationele doelen zorgt de uitvoering voor die dingen die nodig zijn voor de lange termijn zoals efficiency en effectiviteit.
– ⛏-  Focus jij je als teamleider enkel op de operationele doelen en negeer je de afstemming op de strategische doelen, dan is er geen samenhang tussen de teams en afdelingen. Door verschillende doelen na te streven kan je elkaar gaan tegenwerken, is de kans groot dat strategische doelen niet gehaald worden en de organisatie niet succesvol is.
 
Bij de afwegingen is het geen kwestie van balans of van beide kanten wat. Waar het om gaat is het maximaal inzetten van beide om op de lange termijn succesvol te zijn. Welke acties daarvoor passend zijn hangt af van de uitdagingen die er zijn en hoe daar in gepresteerd wordt. Met een aanpak van polariteitenmanagement hou je continu zicht op beide belangen en is het mogelijk om op allebei te sturen en ze in te zetten zodat ze elkaar gaan versterken.